VÅR ETISKE STANDARD


ETIKK I FOKUS ER KUNDEN I FOKUS - DE ETISKE RETNINGSLINJENE RÅR GRUNNE I ALL VÅR VIRKSOMHET

De etiske retningslinjer for Trondheim Regnskapskontor AS skal ligge til grunn for all yrkesutøvelse i bedriften og er utarbeidet for å tydeliggjøre selskapets etiske plattform.

Etiske retningslinjer skal stimulere til en god bedriftskultur og skal sikre at alle personer som opptrer på vegne av selskapet utfører sine oppgaver på en etisk forsvarlig måte og i tråd med selskapets verdier og mål.

GRUNNLEGGENDE VERDIER

Trondheim Regnskapskontor AS krever ærlighet, integritet, lojalitet og redelighet i alle forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Alle medarbeidere skal i sitt virke fremme bedriftens grunnleggende verdier.

RESPEKT OG LIKEVERD

Medarbeider i Trondheim Regnskapskontor AS skal opptre med respekt og integritet overfor forretningsforbindelser, kunder og kolleger. Trondheim Regnskapskontor AS skal være en attraktiv arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø gjennom åpenhet, ærlighet og utvist toleranse

FAGLIG INTEGRITET

Medarbeidere i Trondheim Regnskapskontor AS skal i sitt arbeid følge de lover og regler som gjelder og utføre sitt arbeid i samsvar med god forretningsskikk, vårt verdigrunnlag og de etiske prinsipper som er nedfelt i dette dokument. Tilsatte i bedriften skal kjenne sitt faglige ansvar og utføre arbeidet i henhold til fastsatte kvalitetsnormer. Dette innebærer å ajourføre og videreutvikle egen kompetanse for å sikre kvaliteten i profesjonsutøvelsen og å utføre pålagte oppgaver på en faglig forsvarlig måte.

ANSVARLIGHET

Gjennom våre handlinger skal vi sørge for å skape tillit og trygghet og opptre profesjonelt og pålitelig. Selskapet skal fremstå som en attraktiv leverandør av tjenester ved å ha kunden i sentrum gjennom å være konkurransedyktig, tilgjengelig og kvalitetsbevisst.

INTERESSEKONFLIKTER OG HABILITET

Medarbeidere i Trondheim Regnskapskontor AS skal unngå situasjoner hvor det kan oppstå konflikt mellom egne personlige og/eller økonomiske interesser og selskapets interesser. Medarbeidere har et særlig krav til objektivitet og integritet slik at det ikke kan sås tvil om pålitelighet og habilitet.

GAVER OG ØKONOMISKE FORDELER

Gaver eller andre fordeler fra forretningsforbindelser kan ikke være av en slik art at det kan skape tvil om ansattes eller selskapets integritet og uavhengighet. Det skal ikke søkes å oppnå fordeler som på en eller annen måte kan skade selskapets omdømme og interesser.

TAUSHETSPLIKT OG DISKRESJON

Medarbeidere skal respektere fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med tjenesteforhold og selv hindre at andre får kjennskap til slik informasjon. Medarbeider skal ha et bevisst forhold til konfidensiell informasjon og lojalt forholder seg til signerte taushetserklæringer.

VARSLING OM ETISKE FORHOLD

Som hovedregel skal brudd på etiske retningslinjer tas opp med selskapets leder eller styret. Den som i god tro henvender seg til overordnede om etiske forhold, vil være beskyttet mot sanksjoner fra Trondheim Regnskapskontor AS som følge av denne henvendelse. Det vil bli oppfattet som brudd på disse etiske retningslinjer å diskriminere eller trakassere noen for å ha tatt opp etiske forhold med overordnede.

ØKONOMISKE FORHOLD OG TRANSAKSJONER

Trondheim Regnskapskontor AS skal gi en fullstendig og riktig framstilling i sine regnskapsrapporter. Alle regnskaper skal føres og legges frem i samsvar med gjeldende lovgivning, forskrifter og god praksis. Alle aktiviteter som medfører økonomiske konsekvenser skal være forsvarlig dokumentert, og transaksjoner skal ikke forsettlig klassifiseres feil, enten det gjelder føring på konto, avdeling eller regnskapsperiode.
Selskapets hvitvaskingsansvarlig er juridisk leder Kristian Drevland