Når det kommer til å opprettholde en sunn og fornuftig økonomifunksjon, er planlegging alfa og omega. Likevel er det mange bedrifter som er usikre på hvorvidt det er nødvendig for dem å budsjettere. Dette gjelder spesielt mindre bedrifter, som kanskje tenker at deres økonomi ikke er omfattende nok til at de trenger å sette opp budsjett.

Vi mener alle bedrifter, uavhengig av størrelse, vil ha positiv effekt av å budsjettere. Her går vi nærmere inn på hvorfor.

HVA ER ET BUDSJETT?

Et budsjett er en oppstilling av forventede fremtidige inntekter og kostnader for deres bedrift, og skal gjelde for en bestemt og begrenset tidsperiode. Omfanget av perioden velger dere selv, men for de fleste vil ett år være en fornuftig lengde. Ingen bedrifter plikter å sette opp budsjett. Dette er noe dere kun gjør for deres egen del. Budsjettet gjør dere imidlertid bedre rustet til å planlegge deres økonomiske aktiviteter, og på den måten legge opp til klokere beslutninger og mer lønnsom drift.

I tillegg til budsjett er det mange bedrifter som benytter seg av prognoser. Også dette er oppstillinger av forventede resultater, men prognoser gjelder gjerne for kortere tidsperioder, for eksempel et kvartal av gangen.

HVORDAN SETTE OPP BUDSJETT?

Det er flere måter å gå frem på når man skal sette opp et budsjett, og valgt metode bør henge sammen med det dere ønsker å oppnå med budsjettet. Et godt utgangspunkt for å sette opp budsjettet kan være deres regnskapstall for foregående periode. Regnskapet gir dere en oversikt over hvordan kostnadsbildet har sett ut tidligere. Dette kan brukes til å vurdere hvilke justeringer som kan gjøres for å bedre resultatet det kommende året.
Et annet alternativ er å starte i motsatt retning, og først definere et ønsket resultat. Dette blir da et overordnet mål, som dere kan planlegge nødvendig kostnads- og inntektsnivå ut ifra.

BUDSJETTET GIR FORUTSIGBARHET

En av de store fordelene med et budsjett er at det skaper forståelse for bedriftens økonomi og måloppnåelse, allerede før dere går inn i en ny periode. Budsjettet sørger også for at ansatte med ulike roller i bedriften sitter på lik informasjon om og har en felles forståelse for hvilke resultater som kan forventes fremover.
På et tidspunkt vil alle bedrifter møte på uforutsette situasjoner og utgifter. Dette er helt uunngåelig.

Det dere derimot kan påvirke er hvor forberedt dere er på at noe kommer til å skje, og deretter hvordan dere håndterer situasjonen når det blir aktuelt. På denne måten bidrar budsjettet til å forberede dere på fremtiden.

BUDSJETT FOR NYOPPSTARTEDE BEDRIFTER

Det er tøft å starte opp for seg selv, og for mange nye bedrifter tar ting slutt før de i det hele tatt kommer i gang. Vi sier ikke at budsjettering garanterer at dere overlever de første tunge driftsårene, men god økonomistyring helt fra start øker definitivt oddsen. En oppstart vil som regel innebære store kostnader og lave inntekter. Dette gjør budsjettering og god planlegging helt essensielt.

HVA SÅ NÅR BUDSJETTET SPREKKER?

Når bedriften setter opp budsjettet for kommende periode, gjøres dette for å legge opp til et optimalt resultat i perioden det gjelder. Iblant vil man imidlertid oppleve at ting ikke går som planlagt og at bedriften ender opp med et resultat som er dårligere enn forventet. Se dette som en læringsprosess og ta budsjettet med i betraktningen når dere skal kartlegge hva som gikk galt. Dermed kan dere iverksette gode tiltak og budsjettere bedre i neste periode.

Dersom dere vurderer budsjettet aktivt underveis i perioden, vil dere også kunne oppdage avvik før de får større konsekvenser for budsjettoppnåelsen. Da kan dere også justere forventningene og iverksette tiltak fortløpende.

LA REGNSKAPSFØREREN UTARBEIDE BUDSJETTET

Å ha et budsjett som ligger til grunn for egen drift og økonomiske aktiviteter vil altså gi dere økt trygghet og forutsigbarhet, samt bedre oversikt over egen likviditet og økonomi. Som liten bedrift vil dere kanskje likevel argumentere med at ressursene som kreves for å utarbeide budsjettet overstiger resultatene i etterkant. Da kan vi anbefale å ta regnskapsføreren med i prosessen.

Som autorisert regnskapsfører sitter vi på lang erfaring med utarbeidelse av budsjetter. Vi setter oss grundig inn i våre kunders drift og økonomi. Kunnskapen vi tilegner oss om deres bedrift bruker vi til å utarbeide gode prognoser for fremtiden. Vårt mål er at dere skal oppnå best mulige resultater med oss på laget.